Verkoopvoorwaarden

Behalve de bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en al dan niet voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. De klant wordt geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en toe te passen.

Art. 1 : De specificaties en prijsopgaven zijn gebaseerd op de huidige waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze onafhankelijk van de wil van Ultrasonic Group veranderen, behoudt zij zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De klant heeft het recht om zich binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging uit het contract terug te trekken.
De aan de klant toegezonden bestelformulieren en prijsaanbiedingen zijn één maand geldig. Eventuele studie- en onderzoekskosten voorafgaand aan het opstellen van de bestelbon zijn voor rekening van de klant, ongeacht of er vervolgens een contract wordt gesloten.

Art. 2 : Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken van de levering moeten ons onmiddellijk na vaststelling bereiken, en in ieder geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen.

Art. 3 : Protesten tegen de factuur moeten schriftelijk per e-mail of aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen na factuurdatum. De datum en het factuurnummer moeten steeds worden vermeld.

Art. 4 : Alle facturen zijn contant betaalbaar onmiddellijk na ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur.

Art. 5 : Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, ongeacht het bedrag van de factuur.

Art. 6 : In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van duizend euro voor bestellingen tot vijfduizend euro en tweeduizend euro voor bestellingen boven tienduizend euro. Indien de overeenkomst door Ultrasonic Group wordt geannuleerd, is Ultrasonic Group aan de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de factuur.

Art. 7 : Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald, blijven zij eigendom van Ultrasonic Group. Goederen die voor de koper op maat zijn gemaakt, worden door de koper betaald bij het verlaten van ons magazijn.

Art. 8 : In geval van geschil zijn de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar Ultrasonic Group gevestigd is, territoriaal bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Art. 9 : Wanneer de koper afziet van levering en diensten en deze uitstelt, behoudt Ultrasonic Group zich het recht voor de opslag van de voor de koper bestemde goederen aan te rekenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De opslag van de goederen, in afwachting van de levering, is voor rekening en risico van de koper. Ultrasonic Group BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. Ultrasonic Group BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van haar materiaal, installaties en zeker niet voor levende dieren zoals vissen of reptielen, vee enz.

Art. 10 : De overeenkomst kan door beide partijen worden ontbonden zonder enige schadevergoeding in geval van onmogelijkheid tot uitvoering in geval van overmacht, d.w.z. staking, lock-out, staking van andere partijen, enz.

Art. 11 : Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant.

Art. 12 : Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding.

Art. 13 : Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, alsook andere inningskosten zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk aan de Koper worden aangerekend.

Art. 14 : Wanneer Ultrasonic Group zich verbindt tot het leveren van goederen en diensten, moet 50% van de prijs worden betaald bij ontvangst van de eerste factuur. De andere 50% van de factuur moet worden betaald wanneer de goederen onze magazijnen verlaten. Dit tenzij anders overeengekomen.

Art. 15 : Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet vervallen gedeelte.

Art. 16 : De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, behoudens opzet of zware fout van de vervoerder. De transportkosten zijn steeds ten laste van de koper. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de ultrasone apparatuur en aanverwante producten.

Art. 17 : De datum voor de aanvang van de werkzaamheden wordt wederzijds met de klant overeengekomen, maar kan altijd door de verkoper - installateur worden uitgesteld in uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden buiten de wil van Ultrasonic Group.

Art. 18 : De klant moet de uitvoering van het werk zoveel mogelijk vergemakkelijken. Hij moet ervoor zorgen dat de materialen ter plaatse kunnen worden geleverd. Hij moet ervoor zorgen dat de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd vrij is van obstakels en de plaats van installatie moet een elektriciteitspunt hebben binnen 10m, of anders overeengekomen. Alle opruim- en/of reinigingswerkzaamheden worden aan de klant gefactureerd in bijkomende kosten. De bestelbonnen zijn opgesteld in de veronderstelling dat de werkzaamheden zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere vakmensen tegelijkertijd met Ultrasonic Group werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale voortgang van de werkzaamheden van Ultrasonic Group niet wordt onderbroken. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden de uitvoeringstermijnen verlengd. Verloren en niet in te halen wachttijden zullen als toeslag worden gefactureerd. Alle kosten als gevolg van verloren tijd die niet door Ultrasonic Group zijn veroorzaakt, zoals vertragingen als gevolg van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, zullen als toeslag op de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

Art. 19 : Voor nieuwe klanten bieden wij proefprojecten aan die bedoeld zijn om onze klanten de gelegenheid te geven onze producten en diensten tegen een gereduceerd tarief te testen voordat zij zich verbinden tot een overeenkomst op lange termijn. Om in aanmerking te komen voor de proefprojectkorting moeten klanten aan de volgende criteria voldoen:

  1. Het proefproject moet een nieuw project zijn dat nog niet eerder is uitgevoerd.
  2. De klant moet ermee instemmen om na afloop van het proefproject feedback te geven over het product of de dienst, op basis van specifieke parameters (KPI's) die vóór de start van het project zijn overeengekomen.
  3. Het proefproject moet worden afgerond binnen een bepaald tijdsbestek op basis van de KPI's, zoals overeengekomen door beide partijen.

De korting voor het proefproject is een percentage korting op de normale prijs van het product of de dienst. Het kortingspercentage wordt door ons bedrijf vastgesteld en aan de klant meegedeeld op het moment van het voorstel. Het is belangrijk op te merken dat de korting voor proefprojecten een eenmalig aanbod is en niet kan worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen. Bovendien behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het kortingsprogramma voor proefprojecten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Wij zetten ons in om onze klanten producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren, en wij geloven dat ons kortingsprogramma voor proefprojecten ons zal helpen dit doel te bereiken.

Art. 20 : Voor alle ultrasone apparatuur en aanverwante producten geldt een fabrieksgarantie. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor gebreken of schade als gevolg van het gebruik of misbruik van de producten.

Art.21 : Deze verkoopsvoorwaarden kunnen door ons bedrijf te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.